Connection novinky

Program konference Connection

Více informací

Shilo Ben Hod

Shilo Ben Hod, který přijal pozvání na konferenci Connection v Českém Těšíně, nahrál svou novou píseň “Daj li” (To mi stačí).  

Více informací

Saleem Shalash

Na konferenci ICEJ CONNECTION přivítáme arabského pastora Saleema Shalashe z Nazareta. V tomto videu se vám krátce představí

Více informací

Israel Pochtar

Na konferenci ICEJ CONNECTION přivítáme izraelského pastora Israele Pochtara z Ašdodu. V tomto videu se vám krátce představí

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Výzva křesťanům

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. (Ef 2:11-13)

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Úděl Izraele, svého lidu, změním

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal.‘ Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům.“ (Jer 16:14-15)

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Jeden nový člověk z Židů i z pohanů

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil, zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2:14-15)

 

Více informací

Medailonky řečníků

Saleem Sleman Shalash je pastor sboru Home of Jesus the King v izraelském Nazaretu. Pastor Saleem se narodil v Nazaretu v arabské katolické rodině. V dospívání přestal chodit do kostela. Setkání s Bohem vedlo k jeho znovuzrození v roce 1994. Poté studoval na Bethlehem Bible College, kde získal bakalářský titul, a pokračoval v magisterském studiu teologie na Israeli College of the Bible v Netanji. V květnu 2018 obhájil doktorát z teologie na International Bible College v Los Angeles.

Více informací

Medailonky řečníků

Pastor Israel Pochtar vede sbor v izraelském Ašdodu. Jeho touhou je zvěstovat evangelium v Izraeli, pracovat na smíření mezi Židy a Araby a pomáhat potřebným. Osobně se věnuje mladým vedoucím ve svém sboru a připravuje je na to, aby zakládali nové sbory a dokázali se postarat o praktické potřeby lidí. Pastor Israel pravidelně učí na různých biblických školách a cestuje po celém světě, aby vyprávěl o tom, co Bůh dělá v Izraeli.

Více informací

Hlavní témata konference ICEJ Connection

Egypt, můj lid

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země. (Iz 19:23-24)

Více informací