Benjamin Berger

Benjamin Berger pochází z ortodoxní židovské rodiny z New Yorku, jeho rodičům se podařilo uprchnout z Evropy před nacisty. Vystudoval architekturu a k víře v Ješuu jako Mesiáše Izraele ho přivedl osobní duchovní zážitek, bez jakéhokoli vlivu křesťanů. Od roku 1970 žije v Izraeli a patří k nestorům izraelského mesiánského hnutí. Spolu se svým bratrem Reuvenem vedou sbor Beránka na hoře Sion v jeruzalémském starém městě. Je součástí ekumenické iniciativy Toward Jerusalem Council II (Směřování k druhému jeruzalémskému koncilu).

 

Henryk Wieja

Henryk Wieja je zakladatel a předseda představenstva Life and Mission Ministry a vedoucí křesťanské komunity Life and Mission. Henryk je povoláním lékař a zakladatel Centra preventivní medicíny a komplexní péče v polském Ustroni. Přednáší na školeních a seminářích na téma duchovního růstu, zdraví, manželského a rodinného poradenství a účinné pomoci v krizi. Je autorem řady knih.

 

Šílo ben Hod

Šílo ben Hod se narodil v Jeruzalémě v rodině Židů věřících v Ježíše jako Mesiáše. Od raného věku se věnuje hudbě, hraje na klávesy a na kytaru a od 15 let skládá písně a vede chvály.

Šílo se podílí na vedení chval v Sukat Halel, nejstarším z mnoha jeruzalémských domů modliteb, je součástí celosvětového hnutí domů modliteb (House of Prayer) a má na srdci kultivovat uctívání a vést věřící k navázání důvěrného vztahu k Bohu. Jeho vizí je pomáhat mladým hudebníkům v Izraeli i v zahraničí vstupovat do chval a uctívání.

Šílo vyrostl v izraelské kultuře, sloužil tři roky v armádě, je ženatý se Sárou. Dnes cestují po světě, slouží chválami a uctíváním a vyučují o Izraeli. Pravidelně se účastní křesťanských akcí a konferencí v Izraeli a v zahraničí. Je součástí izraelské komunity hudebníků Fellowship of Artists, jejíž vizí je produkovat originální izraelskou hudbu uctívání.

 

Nizar Frances

Nizar Frances je Arab s izraelským občanstvím. Stal se slavným zpěvákem známým v arabském světě, ale přes všechny úspěchy a možnosti, které mu život nabízel, pociťoval vnitřní prázdnotu. To se změnilo v roce 2005, kdy přijal Ježíše Krista jako svého spasitele a stal se křesťanem. Od roku 2014 působí v aktivní křesťanské službě prostřednictvím chval a uctívání. Nizar vystudoval teologii na izraelské College of the Bible a v současné době je kromě zpěvu producentem ve společnosti One for Israel.

Jeho životní vizí je vytvářet mosty lásky mezi Židy a Araby a přispívat tak ke smíření, které je možné jedině skrze Ježíše, Knížete míru.

 

SOLU Israel

Základy SOLU byly položeny ve službě domu modliteb, kde se teenageři lační po Bohu začali každý týden setkávat k modlitbám a chválám. Z těchto setkání vyrostla nová služba vycházející z Izraele a mířící k národům. Solu je hebrejské slovo, které znamená „stavět“ a je použito v Bibli ve smyslu „budujte silnici a připravte cestu Páně“.

V roce 2021 Šílo ben Hod se svou manželkou Sárou a dalšími členy týmu otevřeli nový dům modliteb na samém pokraji Judské pouště, což vhodně ilustruje jejich vizi. Šílo k tomu říká: „Uvědomili jsme si, že v průběhu dějin vždycky existoval hlas volající na poušti – ať už to bylo v době Elijášově, ve službě Jana Křtitele nebo později ve službě rané církve. Nyní volá Pán nás, abychom zaujali toto místo v naší generaci a připravovali cestu pro Jeho příchod tím, že budeme budovat silnici svým životním stylem chval a uctívání.“