Česká pobočka

Česká pobočka ICEJ je nevládní nezisková organizace , která je součástí globální sítě International Christian Embassy Jerusalem se sídlem v Jeruzalémě a v ČR je registrována jako spolek. Je finančně i programově samostatná, reprezentuje cíle ICEJ v Čes ké republice a umožňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace.

Vrcholným orgánem společnosti je shromáždění aktivn ích členů. Ti tvoří širší výbor ICEJ, který se schází zpravidla jednou ročně na výročním zasedání, na němž schvaluje výroční zprávu za uplynulé období a zabývá se strategickým výhledem do budoucn a. Jedním z členů Širšího výboru je vždy zástupce ICEJ z Jeruzaléma.

Každodenní činnost organizace zajišťuje výkonný výb or ICEJ, jehož členové jsou voleni Širším výborem na funkční období 4 let. Na pomoc výkonnému výboru je zaměstnán tajemník ICEJ. Práce všech ostatních funkcionářů a dalších dobrovolníků je bez nároku na odměnu.

ICEJ zřizuje podle potřeby na území ČR regionální k anceláře, což jsou organizační jednotky bez právní subjektivity, jejichž cílem je napomáhat účinnějším u vykonávání činnosti společnosti v daném regionu a umožnit praktickou účast na práci společnosti dal šímu okruhu zájemců. Regionální kancelář lze zřídit tam, kde existují aktivní členové, kteří se již osvědčili při práci pro společnost. V současné době existují regionální kanceláře v Brně, na Valašsku a v Českých Budějovicích.