Hlavní témata konference ICEJ Connection

 

Proč Izrael?

Co má tedy žid navíc? A jaký je užitek obřízky? Veliký v každém ohledu! (Řím 3:1-2)

Co tedy? Máme my židé nějakou přednost? Vůbec ne! (Řím 3:9)

Není už rozdíl mezi Židem a Řekem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. (Gal 3:28)

Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni. (Sk 4:11-12)

Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů. Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: Přijde ze Siónu vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost. (Řím 11:25-26)

Naším cílem je ukázat, jak jdou všechny tyto biblické výroky dohromady. Klíčem k pochopení Božího jednání je jeho věrnost. Vysvětlíme Boží plán s Izraelem a proč by toto téma mělo dnes křesťany zajímat.

 

Jeden nový člověk z Židů i z pohanů

V něm je náš pokoj, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil, zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj. (Ef 2:14-15)

A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem. (Ef 2:18)

První církev tvořili Židé, ale brzy v ní převládli věřící z pohanských národů. Velká pravda o spojení obou v jedno byla po většinu historie církve spíše v pozadí. V posledních desetiletích jsme svědky vzniku mesiánských společenství, která se plně hlásí k evangeliu a současně si uchovávají židovský charakter.

Na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha. Dílo smíření, které Pán mezi nimi koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.

 

Egypt, můj lid

V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země. (Iz 19:23-24)

Vývoj na Blízkém východě nabírá na obrátkách. Od vypuknutí chaosu tzv. arabského jara se mnohé státy hroutí a tisícileté křesťanské komunity jsou existenčně ohroženy. Co je méně známé, je probuzení mezi Araby. Mnozí mají sny a vidění a přicházejí ke Kristu. Jak v Egyptě, tak na území starověké Asýrie pracují týmy inspirované Izaiášovou vizí. Uslyšíte neuvěřitelná svědectví o tom, jak dnes Bůh v těchto zemích jedná.

 

Úděl Izraele, svého lidu, změním

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal.‘ Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům.“ (Jer 16:14-15)

Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země. ( Is 43:5-6)

Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. (Amos 9:14)

Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin... Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. (Ezech 36:22-24)

Obnova Izraele je historicky bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Uslyšíte a uvidíte mnoho příkladů toho, jak se proroctví Bible naplňují před našima očima.

 

Výzva křesťanům

Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezaní na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. (Ef 2:11-13)

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce; po celý den a po celou noc ať nikdy nejsou zticha. Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu! Nedopřávejte mu klidu, dokud nepostaví Jeruzalém, dokud mu nevrátí v zemi chvalozpěv. (Iz 62:6-7)

Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou.“ (Iz 49:22)

Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. (Gn 12:3)

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu.

Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.