Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62


Modlitební dopis na listopad 2023

„Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.“ (2K 10,3)

Drazí spolumodlitebníci,

tento modlitební dopis píši ve stínu války, která do Izraele vtrhla během Simchat Tóra, posledního dne podzimních židovských svátků. Chci zopakovat, co bylo od počátku války řečeno mnohokrát. Role Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém je trojí: modlitba, příspěvky na humanitární pomoc a podpora Izraele v jednotlivých zemích.

Jak se postupně odhalují zvěrstva spáchaná Hamásem, ocitáme se pod dalším tlakem. První varování proto je: střežte svá srdce. Kvůli stresu můžeme být méně bdělí vůči ďáblovým nástrahám a jsme v pokušení obnovit staré zvyky. Buď jednoduše upadneme do deprese, nebo se necháme unést hněvem. Jak říká apoštol Jakub: „…lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“ (Jk 1,20) Apoštol Pavel nás navíc v 6. kapitole verši 13 listu Efezským vyzývá: „Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.“

Povaha tohoto boje je duchovní! Tato válka představuje další střet s duchem Amáleka, krutého nepřítele, který v průběhu dějin židovský národ mnohokrát napadl. Charakterizuje jej zabíjení žen a dětí, starších a slabých lidí. Mojžíš Izraelitům připomenul: „Pamatuj, co ti učinil Amálek, když jste táhli z Egypta. Střetl se s tebou na cestě a zničil ti zadní voj, všechny churavé za tebou, když tys byl ochablý a unavený; a nebál se Boha.“ (Dt 25, 17–18) Je to stejný duch, který stál za nacistickými pachateli holocaustu.

Fakt, že se boj odehrává v duchovní rovině, nicméně nevylučuje fyzickou válku, kterou musí Izrael vést proti lidem ovlivněným zlým duchem. Taková válka je oprávněná podle všech standardů mezinárodního práva. Celá věc je ale mnohem složitější a musíme v ní mít jasno. Izrael Hospodin vyvolil, aby Ho reprezentoval na tomto světě, útok na Izrael je útokem na samotného Hospodina (Ž 83,3) a Bůh také z Izraele činí nástroj svého soudu (Iz 41,15).

To vystavuje zkoušce naši teologii. Zastánci názoru, že církev nahradila Izrael a židovský národ je nyní jako každý jiný, mohou snadno podlehnout otřepaným klišé o „ukončení kruhu násilí“ a „nestranností“, což by v důsledku vedlo k vymazání rozdílu mezi správným a chybným, mezi světlem a temnotou. Jako by masakr izraelských civilistů rukama Hamásu mohl být nějak přirovnán k oprávněné obraně národa jeho armádou, která dělá, co může, aby ušetřila civilisty.

Nacházíme se v duchovní bitvě a „Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a všecko, co se v pýše pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“ (2K 10,4–5) Modlete se prosím za morální jasnost v tomto konfliktu a neváhejte se zastat Izraele. V myslích mnoha lidí s dobrými úmysly je mnoho pevností, které je nutné rozbořit.

Šalom z Jeruzaléma!

Mojmír Kallus
viceprezident pro mezinárodní záležitosti
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

 MODLITEBNÍ BODY
 na listopad 2023

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 1. listopadu 2023. Také se prosím přidejte každý den v 16:00 (izraelského času) k modlitbě za izraelský národ. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Rovněž se s námi můžete spojit na stránce: prayer@icej.org


MODLITBA ZA IZRAEL
 

 1. Modlete se, aby se ve válce podařilo úplně odstranit hrozbu Hamásu, který ohrožuje nejen Izrael, ale celý Blízký východ. Ať už nikdy nezvedne hlavu, aby zranil Izrael a utlačoval vlastní arabské obyvatele. Modlete se za rozhodnost a odhodlání mezi izraelskými představiteli, aby tuto bitvu dovedli až do konce. (Ž 18,35)
   
 2. Modlete se za ochranu pro všechny izraelské vojáky, kteří slouží svému národu. Kéž je obklopí hradba ochrany od Hospodina! (Ž 91)

 

 1. Modlete se za jednotu mezi Izraelci, aby se tato válka urychlila znovunalezení ducha bratrství v celém národu. (Lk 11,17)
   
 2. Modlete se za ochranu všech lidí na Blízkém východě, kteří milují mír a chtějí žít v přátelství s Izraelem a židovským národem. Modlete se, aby Bůh seslal spásu a ducha pokání a proměny na obyvatele Gazy.
   
 3. Modlete se, aby vystoupily mnohé Rachaby a přidaly se na stranu Izraele ve snaze nastolit klid a zdravý rozum v regionu, stejně jako to v utajení udělala Rachab, když pomáhala izraelskému národu.

 

 1. Modlete se, aby arabské křesťanské sbory v Izraeli, na územích okupovaných Izraelem a v širším Blízkém východě našly odvahu a morální jistotu zaujmout v konfliktu jasné stanovisko a distancovat se od zlého ducha Hamásu. Modlete se, aby Boží duch strhl z jejich srdce oponu teologie náhrady.
   
 2. Modlete se, aby tento konflikt urychlil duchovní obnovu v Izraeli. Modlete se, aby se mocně projevily Boží zázraky. Kéž je toto doba vylití Ducha milosti a přímluv na Izrael, jak je předpovězeno v knize proroka Zacharjáše (Za 12,10). Stejně jako Abrahám vstoupil do Zaslíbené země o svých 75. narozeninách, aby dosáhl Bohem určeného osudu, modleme se, aby izraelský národ o 75. výročí vzniku státu Izrael zahájil vstup do svého spásného osudu v Bohu.

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!