Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.
 

 

Modlitební dopis na duben 2024

„Potom Hospodin řekl Mojžíšovi: „Předstup před faraóna a řekni mu: Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil.“ (Ex 7,26)

Drazí spolumodlitebníci,

chtěl bych Vám poděkovat za Vaše neustálé modlitby za Izrael, a zejména za rukojmí v těchto těžkých dnech. S blížícím se obdobím Pesachu bude tento měsíc pro rodiny těch, kteří byli v tomto strašném konfliktu uneseni nebo zabiti, obzvláště emočně náročný. Pesach je pro židovský národ velmi důležitým svátkem, kdy se rodiny scházejí, aby společně oslavily osvobození z egyptského otroctví při Exodu. Letošní Pesach se oslava této svobody jistě promění ve volání po osvobození izraelských rukojmích v Gaze.

Letos nebude moci více než 100 000 evakuovaných Izraelců slavit Pesach doma, protože návrat do mnoha severních a jižních pohraničních měst stále není bezpečný, navíc domy některých z nich byly zničeny. ICEJ proto pomůže mnoha rodinám oslavit Pesach v rámci našeho poslání utěšovat a projevovat milosrdenství vůči Izraeli a židovskému národu.

Tento měsíc bychom se měli modlit podle Izajáše 61,1, kde se píše: „Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.“

Nejprve se modleme, aby Bůh Izrael potěšil a obnovil naději Izraelců, že se vrátí mír a bezpečí, a aby velikonoční pomoc Křesťanského velvyslanectví přinesla silné poselství naděje a útěchy.

Za druhé se modleme, aby Bůh uzdravil ty, kteří mají zlomené srdce. Více než čtvrtina židovské populace v Izraeli trpí posttraumatickou stresovou poruchou a mnozí truchlí nad ztrátou svých blízkých. Musíme se modlit, aby Bůh uzdravil jejich zlomená srdce a ustaranou mysl, stejně jako aby uzdravil na těle ty, kteří byli v bitvě zraněni.

Za třetí musíme Boha prosit, aby zajatcům zvěstoval svobodu a otevřel jim dveře vězení, aby se mohli vrátit domů. Měli bychom se modlit za sílu pro izraelské vedoucí představitele, aby se nenechali unavit nekonečným a intenzivním vyjednáváním, které, jak se zdá, nepřináší téměř žádné výsledky. Kéž jsou spíše jako Mojžíš, který mnohokrát předstoupil před faraona se stejným poselstvím: „Propusť můj lid!“

„Toto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužil.“ (Ex 7,26)

Naše modlitby nebyly nikdy tolik důležité jako nyní! Musíme se i nadále modlit, aby Bůh vykonal mocné činy a osvobodil izraelské rukojmí v Gaze, stejně jako to udělal, když byl Izrael osvobozen z otroctví v Egyptě.

„Proto řekni Izraelcům: Já jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptské roboty, vysvobodím vás z vašeho otroctví a vykoupím vás vztaženou paží a velkými soudy.“ (Ex 6,6)

Děkujeme, že se v dubnu zapojujete do naší Modlitební iniciativy Izajáš 62. Vaše modlitby jsou důležité!

Požehnání od Pána!

 David van der Walt
viceprezident pro finance
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

                                                           MODLITEBNÍ BODY
                                                           na duben 2024

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 3. dubna 2024. Také se prosím přidejte k našemu každodennímu celosvětovému modlitebnímu shromáždění každý den v 16:00 (izraelského času) k modlitbě za izraelský národ v době války. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Rovněž se s námi můžete spojit na stránce: prayer@icej.org

MODLITBA ZA IZRAEL

 

 1. Modlete se, aby mezinárodní společenství mělo více pochopení a soucitu s šokem a bolestí, kterou Izrael utrpěl 7. října a s jeho následným odhodláním zničit Hamás. Modlete se, aby národy konečně pochopily, že Hamás má s židovským státem a národem ty nejhorší úmysly, což jasně a bezohledně ukázal, když v loňském říjnu rozpoutal současnou válku. Modlete se, aby světové mocnosti konečně začaly tlačit na Hamás, aby propustil izraelské rukojmí, které doposud drží v Gaze. Modlete se, aby si národy uvědomily, že samotní Palestinci potřebovali osvobodit z temného sevření Hamásu.
   
 2. Modlete se, aby Izrael dosáhl úplného vítězství nad teroristickými milicemi podporovanými Iránem – Hamásem, Islámským džihádem a Hizballáhem. Modlete se, aby tyto teroristické oddíly byly vykořeněny v celém Izraeli. Modlete se, aby Hamás a Hizballáh už nikdy nemohly provést taková zvěrstva namířená proti Izraeli jako 7. října.
   
 3. Modlete se za rychlý a bezpečný návrat izraelských rukojmích stále držených v Gaze. Modlete se za jejich zdraví i za zdraví jejich blízkých, aby neztráceli naději, že se brzy vrátí domů.

 

 1. Modlete se, aby nebeská ochrana obklopila všechny izraelské vojáky, kteří bojují, aby bránili svůj národ, aby je Pán vždy chránil. (Ž 3,3)
   
 2. Modlete se, aby vydržela jednota mezi Izraelci a jejich vládou, aby zničili Hamás a bezpečně vrátili domů všechny rukojmí. Modlete se, aby Izraelci věřili především Pánu, že jim přinese vítězství a pokoj. (Jb 25,2; Ž 147,12–14; Ř 14,19)
   
 3. Modlete se, aby Palestinci zanechali nenávisti vůči Izraeli a konečně si zvolili mírové soužití s židovským státem a národem. Modlete se, aby svoje děti učili spíše míru než džihádu a mučednictví. Modlete se, aby se odvrátili od proklínání Izraele, které jen uvaluje kletbu na ně samé. (Gn 12,3) Modlete se, aby okolní arabské národy plně uznaly právoplatné místo Židů jako původních obyvatel regionu.
   
 4. Modlete se za zaměstnance Křesťanského velvyslanectví a další křesťanské dobrovolníky v Izraeli, kteří pomáhají zajistit humanitární pomoc, aby měli dostatečné prostředky pro poskytnutí pomoci potřebným a vysídleným izraelským rodinám. Modlete se za jejich zdraví a sílu v této rušné a obtížné době.

 

 1. Modlete se za duchovní obnovu a posvěcení mezi mladými židovskými a arabskými věřícími v Izraeli, aby měli mnoho odvahy a víry, aby získali svou generaci pro Pána. Modlete se, aby každý den hladověli po Božím slovu a žíznili po Svatém Duchu.

 

 1. Modlete se, aby mnoho dalších Arabů přišlo na pomoc Izraeli v bitvě proti Hamásu, aby Izraeli poskytli informace, kde se nacházejí izraelští rukojmí, a aby pomohli do regionu vnést mír.

 

 1. Modlete se, aby arabské křesťanské sbory v Izraeli a na celém Blízkém východě zůstaly během konfliktu blízko Pánu, zvláště aby zaujaly jasné morální stanovisko proti zlému duchu Hamásu. Modlete se, aby přijaly novodobé obnovení Izraele jako Boží dílo v souladu s Jeho biblickými sliby.