Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na únor 2020

 

Drazí spolumodlitebníci!

Z nového roku už uběhl jeden měsíc a já jsem si uvědomil, že čísly 20/20 oční lékaři označují dokonale ostrý zrak. Domnívám se, že v tomto roce se nás Pán ptá: „Vidíte, co chci, abyste viděli?“ „Vidíte rok 2020 mýma očima?“

Ve Skutcích 2, 11–18 čteme o počátcích církve během Letnic, kdy byl na apoštoly seslán Duch svatý. Verš 17 říká: stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny.“

V První knize Mojžíšově 15, 1–6 čteme o tom, jak Hospodin Abrahamovi slíbil, že jeho potomci budou početní jako hvězdy na nebi. Rád bych však Vaši pozornost zaměřil na první verš, který upozorňuje na několik principů, podle nichž hledáme Pána ve zjeveních a snech.

Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo: ,Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna‘.“ (Gn 15, 1)

„Nic se neboj“ – Boží zjevení může být tak neuvěřitelné, že vyvolává strach, a proto nám Pán říká, abychom se nebáli. Neměli bychom se bát, když nám Pán sešle zjevení, ale měli bychom jednat ve víře, moci, lásce a podle zdravého úsudku, vědouce, že zjevení se může naplnit jen s Boží milostí. Ve 2. listu Timoteovi 1, 7 se píše: Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.“

„Já jsem tvůj štít“ – Bůh vyhlašuje, že nás chrání. Nemusíme bránit Jeho pohled, protože on sám nás ochrání, pokud v něj věříme.

Já jsem „tvá přehojná odměna – Hospodin sám je naše odměna. Musíme si pamatovat, že zjevení, které nám Pán dá, není odměna, je to jen úkol, který mám byl přidělen. Bůh sám navždy zůstává naší největší odměnou.

Kapitola 11 z listu Židům je plná veršů o víře, a přesto sám Pán říká, že mnoho hrdinů víry zemřelo, aniž uviděli naplnění své víry. V 11. kapitole, 6. verši listu Židům se vysvětluje: „Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.“

Proto se ptejme: „Věřím vírou, která očekává, že mě Pán odmění, když jej budu pilně hledat? A skutečně Pána svědomitě hledám?“

Když jsem se modlil za sny a zjevení, které by mě tento rok vedly v osobním životě i ve službě v Křesťanském velvyslanectví, narazil jsem na list Římanům, 14, 23, kde stojí: Ten však, kdo pochybuje, byl by odsouzen, kdyby jedl, neboť by to nebylo z víry. A cokoli není z víry, je hřích.“

Jak často se rozhodujeme a plánujeme bez víry? Zjevení 12, 11 vysvětluje: Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.“  Tento verš mě vede k modlitbě za to, aby moje slova byla pro Pána přijatelná a vždy vzdávala slávu Beránkovi, jehož krví jsme vykoupeni. Kéž vždycky následujeme Pána bez ohledu na cenu a pamatujeme na to, že Boží přítomnost je naše největší odměna.

Uzavřeme tuto úvahu slovy krále Davida, jak jsou citována ve Skutcích apoštolů 2, 5–28: Viděl jsem Pána stále před sebou, je mi po pravici, abych nezakolísal; proto se mé srdce zaradovalo a jazyk můj se rozjásal, nadto i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach. Dal jsi mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mne naplní radostí.“

Dostali jste sen, zjevení, cíl nebo úkol pro rok 2020? Pokud ne, chtěl bych Vás povzbudit, abyste trávili čas na modlitbách, četli Písmo a ptali se Pána, jak uvést Jeho slovo do svého života. Osobně jsem zjistil, že v tiché modlitbě a při četbě Písma lépe slyším Boží hlas, který vede mě i misii Křesťanského velvyslanectví do budoucnosti, kterou připravil.

Zkuste si v novém roce zvyknout na každodenní četbu Bible, a pokud to už děláte, pak své předsevzetí rozšiřte. Písmo je duchovní potrava, která vyživuje naše duše. Jak vplouváme hlouběji do nového roku, prosme Pána o kajícného ducha. Kéž slyšíme Svatého Ducha, který nám říká, čeho máme litovat, abychom mohli ve víře postupovat k naplnění Jeho snů a zjevení pro rok 2020.

Šalom z Jeruzaléma!


Barry R Denison
viceprezident pro operativní činnost

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

***************************

  1. Modlitba za Izrael

 

Izraelské volby a Trumpův plán:
Izraelská politika už rok vězí ve slepé uličce, což si vyžádalo třetí volby, které se budou konat 2. března a snad prolomí patovou situaci. Volební kampaň byla v prvních týdnech vcelku nezajímavá, teď ji však zasáhly dvě významné události. První z nich je, že prozatímní premiér Benjamin Netanjahu stáhl z Knesetu žádost o parlamentní imunitu před trestním stíháním, což znamená, že soudy ve věci tří žalob proti němu mohou začít ještě před volbami. Druhou událostí je, že prezident USA Donald Trump odhalil svůj dlouho očekávaný plán na dlouhodobý mír mezi Izraelem a Palestinci.

Naše první reakce na plán je opatrné přijetí, obzvláště proto, že spolu s dalšími nedávnými důležitými rozhodnutími o Jeruzalému, Golanských výšinách a legálnosti osad, ukazuje Trumpa jako velkého příznivce Izraele.
 

Zde je několik příkladů:

1) Plán obsahuje mnoho prvků, které by byly pro Izrael velmi výhodné.
2) Dramaticky obrací trend posledních desetiletí, kdy mezinárodní společenství pomalu ukrajovalo z izraelských práv a pozic a nevyžadovalo za to od Palestinců žádné ústupky.
3) Plán poprvé v historii úsilí o mír na Středním východě zkoumá skutečné úmysly palestinské vlády a trestá ji za odmítání míru s Izraelem.

 

Pokud se však Trumpův plán uskuteční v současné podobě, musel by se Izrael navždy vzdát nároku na některá Bohem zaslíbená území ve prospěch Palestiny, Zaslíbená zem by se v podstatě rozdělila v rozporu s Písmem. Nabízí také vznik státu zkorumpované palestinské vládě, ve které zůstává pevně zakořeněný odpor k Izraeli a promrhává naděje a budoucnost Palestinců.

Odhalení Trumpovy mírové iniciativy znamená, že Izraelci v nadcházejících volbách stojí před dalšími závažnými rozhodnutími. Z úcty k izraelské demokracii naléhavě žádáme všechny křesťany o modlitby za to, aby se Izraelci sjednotili v rozumném směřování národní politiky. Prosíme Vás, členy Modlitební iniciativy Izajáš 62, abyste v příštích týdnech prosili Pána jménem Izraele, jeho lidu a vládců, aby ve volbách působil tak, aby bylo jasné, zda je plán z Něj, či ne. Modlete se také za premiéra Benjamina Netanjahua a jeho rodinu, kteří čelí trestnímu stíhání, jež mnozí považují za nespravedlivé, zinscenované a politicky motivované.


„Kdo doufají v Hospodina, jsou jak hora Sijón: nepohne se, strmí věčně. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.“ (Ž 125, 1–2)

„… Ježíše Krista, věrného svědka, prvorozeného z mrtvých a vládce králů země.“ (Zj 1, 5)
 

  1. Modlitba za národy

Zastavení koronaviru:

Svět vystrašilo rozšíření koronaviru z Číny. Případy onemocnění tímto nebezpečným virem byly hlášeny v desítkách zemí po celém světě a počet úmrtí roste.

Modlete se prosím, aby se šíření viru zastavilo a lékařští odborníci dokázali odpovědět na to, jak léčit nakažené a pomoci jim zotavit se z následků. Modlete se také, aby se nemocní obrátili k živoucímu Bohu s vírou v uzdravení a spásu.


„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích…“ (Malachiáš 3, 20)

„Moc Boží byla s nimi, a veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu.“ (Sk 11, 21)
 

  1. Modlete se za Křesťanské velvyslanectví

Misie vedení Křesťanského velvyslanectví mezi národy

V příštích týdnech navštíví členové jeruzalémského sídla Křesťanského velvyslanectví mnoho zemí, kde budou hlásat Boží slovo. Pán k nám promluvil a řekl, že tento rok máme šířit „poznání Hospodina“, aby „naplnilo zemi jako vody pokrývají moře“ (viz Izajáš 11, 9). Tento verš se samozřejmě naplní v budoucím Božím království, ale už teď můžeme mezi národy šířit spásnou zprávu o Boží milosti v Ježíši a o Božím mocném působení při nynější obnově Izraele. Chystáme se do mnoha zemí, v nichž lidé hladoví po této biblické pravdě.

Modlete se prosím za členy vedení Křesťanského velvyslanectví, kteří budou v průběhu příštích týdnů kázat v Indii, Malajsii, Singapuru, Finsku, Jihoafrické republice, Pobřeží slonoviny, Tchaj-wanu, Papuji Nové Guineji, Švédsku a mnoha dalších zemích na celém světě.

„Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře.“ (Iz 11, 9)

„Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání.“ (2 K 2, 14)
 

Děkujeme Vám, že se k nám tento měsíc přidáte v modlitbách!