Úděl Izraele, svého lidu, změním

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy se už nebude říkat: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,‘ nýbrž: ‚Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je rozehnal.‘ Přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům.“ (Jer 16:14-15)

Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země. ( Is 43:5-6)

Úděl Izraele, svého lidu, změním, oni znovu vybudují zpustošená města a osídlí je, vysadí vinice a budou z nich pít víno, založí zahrady a budou z nich jíst ovoce. (Amos 9:14)

Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli. Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin... Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. (Ezech 36:22-24)

Obnova Izraele je historicky bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Uslyšíte a uvidíte mnoho příkladů toho, jak se proroctví Bible naplňují před našima očima.