Modlitby na Roš Chodeš

Online iniciativy ICEJ zasahují celý svět

Jedním z pozitivních aspektů koronavirové krize je rostoucí touha po modlitbách, kterou zaznamenáváme v mnoha zemích světa. Křesťanské velvyslanectví zahájilo díky technologiím hned v březnu sérii online modlitebních iniciativ, které nás spojují novým způsobem s mnoha věřícími ze všech kontinentů.

 Každou středu v 15 hodin středoevropského času vysíláme z Jeruzaléma Globální modlitební setkání, v jehož vedení se vedle řady hostů střídají prezident ICEJ Jürgen Bühler, Angus Buchan z Jihoafrické republiky a Peter Tsukahira ze společenství na hoře Karmel v Izraeli. Těchto požehnaných modlitebních shromáždění se účastní lidé ze sta národů.
 
Koncem května v době biblického svátku Letnic jsme uspořádali první modlitební maraton. Třináctihodinové modlitební stráže se zúčastnily tisíce křesťanů z celého světa. Jednotlivé země se střídaly v hodinových strážích, které byly rozvrženy tak, aby modlitby připadly na příhodnou dobu v každém časovém pásmu. Akce vzbudila velký zájem a záhy se ukázalo, že 13 hodin nestačí.

 Tak se zrodila myšlenka pořádat každý měsíc 24hodinovou globální modlitební stráž. Pán nám položil na srdce málo známý biblický svátek – nový měsíc, hebrejsky Roš Chodeš, který označuje začátek lunárního měsíce. První taková stráž se uskutečnila koncem června a od té doby ji pořádáme o každém novoluní za účasti věřících z desítek zemí a v mnoha jazycích.

Proč právě novoluní?

Možná vás napadne, zda nechceme touto novou praxí zavádět věřící pod Zákon, a třeba vám vyvstala v mysli slova apoštola Pavla: Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.

(Koloským 2:16-17)

Nic takového. Jde o modlitební iniciativu, při níž se klaníme Kristu a vyvyšujeme Jeho jméno. Roš Chodeš je především biblickou inspirací, která se při bližším zkoumání ukazuje jako užitečná pro křesťany, a nadto má i jistou prorockou dimenzi. Prorok Izaiáš předvídá den, kdy tento svátek bude mít význam pro celé lidstvo: O každém novoluní, v každý den odpočinku, přijde se sklonit veškeré tvorstvo přede mnou, praví Hospodin. (Iz 66:23)

Prorok mluví o době, kdy Hospodin učiní nové nebe a novou zemi a kdy budou všechny národy putovat do Jeruzaléma, aby se mu tam klaněly Bohu spolu s židovským lidem, který má zaručeno nepohnutelné místo v Božím plánu. Vidíme tedy podobnou vizi, jakou formuloval prorok Zachariáš 14:16 - Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků. Právě tento verš je základní inspirací pro pořádání Slavnosti stánků, která charakterizuje ICEJ už 40 let.

Považujeme to tedy za další rozšíření našeho poslání a zveme všechny národy, aby se k nám připojovaly každý měsíc a účastnily se modlitebního maratonu. V biblických dobách byl zvuk šófaru znamením, které volalo lid do války, nebo k modlitbám. Jsme přesvědčeni, že dnešní doba si žádá, aby toto volání znělo po celém světě. Připojte se k nám, když voláme k Bohu za probuzení, aby koronavirus ztratil sílu a aby Bůh žehnal svému lidu Izraeli pokojem.

Odkaz na pravidelné globální modlitby: každou středu v 15 hodin SEČ: on.icej.org/ ICEJGlobalPrayer

Termíny Roš Chodeš (začíná se v předvečer uvedeného dne v 17 hodin SEČ):

Chešvan – 18. 10.

Kislev – 17. 11.

Tevet – 16. 12.

Pro účast v tomto modlitebním řetězci kontaktuje Joshuu Goodinga, joshua.gooding@icej.org

ICEJ