Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na listopad 2022


„A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.“ (Ef 6,10–11)


Drazí spolumodlitebníci,

s vděkem se ohlížíme za letošní Slavností stánků. Po dvou letech, kdy jsme nemohli pořádat každoroční oslavu v Izraeli kvůli restrikcím spojeným s koronavirem, jsme konečně přivítali zástup více než 2 000 poutníků ze 70 národů. Navíc jsme v rámci první hybridní Slavnosti vysílali program online pro více než 2 000 diváků po celém světě. Pán znovu prokázal Svou věrnost a my Mu děkujeme za každé srdce a život, kterého se během Slavnosti dotkl.

Svátkem stánků, neboli sukotem, vrcholí série svátků, nebo také vyhrazených období, které připadají na hebrejský měsíc tišri. Sukotu předchází dlouhá doba příprav, kdy Židé zkoumají svá srdce, kají se a připravují se na slavnostní Den troubení, kdy Hospodin sedí na trůnu a soudí, a na Den pokání (Jom kipur), kdy jsou zapečetěny knihy života. Výsledná radost během sukotu je důsledkem přiblížení se k Hospodinu a očištění života.

Jak mnozí křesťané znovuobjevují hebrejské kořeny své víry, zjišťují, že biblický kalendář může být zdrojem inspirace také pro věřící v Ježíše. Nemusíme zachovávat židovské tradice, ale můžeme mít užitek z bohatství biblického textu. Proto mnozí z nás přijali požehnání díky tomu, že jsme vzali vážně volání k pokání a zakusili během této slavnostní doby hluboké vědomí Boží přítomnosti.

Ale Slavnost je za námi a znovu nastává běžná rutina. Jaké poučení si můžeme odnést ze svátečních dnů? Příští hebrejský měsíc, který se víceméně kryje s listopadem, je chešvan, zvaný také marchešvan. „Mar“ znamená hořký, protože je to jediný měsíc, který nezahrnuje svátek nebo nějaký jiný zvláštní zvyk, dokonce ani den postu. Dalo by se říci, že je to antiklimax předchozího měsíce tišri. Po všech svátcích se vrací obyčejný život. Jaký je tedy jeho význam?

Jako v manželství, když skončí líbánky, přichází čas na budování opravdového vztahu v každodenním životě. Důvěra a věrnost se projevují v každodenní všednosti. To stejné platí v našem životě s Bohem. Nyní přichází čas k objevení radosti, která plyne z nepřetržitého vztahu s Ním.

Chešvan je doba, kdy se učíme, jak uvést do praxe všechno, co jsme přijali v předchozím měsíci. Během Slavnosti stánků jsme slyšeli mnoho inspirovaných poselství, cítili jsme Boží přítomnost, byli jsme povzbuzeni a inspirováni novým zjevením a nápady. Nyní přišla doba, abychom to všechno uskutečnili. Chešvan je cvičným bojištěm a naše zbraně jsou popsány v listu Efezským (6,10–18)

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry…

Vytrvalost je zmíněna i v listu Židům, ve verších 12,1–2:

Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Pavel využívá analogii vytrvalostního běžce. Každý, kdo kdy běžel déle než několik set metrů, to zná: nejdříve cítíte, že nemůžete dýchat, ale pokud vytrváte, tento pocit přemůžete a chytíte „druhý dech“. Vzniká odolnost. Chešvan je měsícem odolnosti.

Chešvan je zván „hořký“ také proto, že v Izraeli a na severní polokouli je to doba rozkladu v přírodě: listy vadnou a příroda vstupuje do stavu hibernace. A přesto, je to zároveň čas, kdy začínají deště, kdy se zakládá potenciál pro budoucí růst. Je to doba, kdy sice vládne temnota, avšak jí navzdory hluboko pod povrchem začíná růst. Není ještě vidět, ale projeví se v přesně stanoveném čase díky tomu, co se odehrává ve skrytosti.

Soustřeďme se tedy na každodenní cestu s Hospodinem. Vracejme se k inspirativním poselstvím a v modlitbách uvažujme o tom, co nám Pán řekl, že máme dělat. Vstupme pod Jeho vedením do nových království. Nyní je čas na budování vnitřní osobnosti, kultivování životodárného vztahu s naším Pánem.

Poselství chešvanu spočívá v tom, že přes temnotu, ba dokonce právě díky temnotě, nás očekává budoucí růst. Nyní shromažďujeme semena ze svátků měsíce tišri, zasadíme je a budeme pečlivě zalévat studiem Slova a trávením času s Pánem. Je také možné, že Vás Pán bude chtít prořezat tak, jako se prořezává strom, abyste nesli víc ovoce. Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. (1P 5,6).

Šalom z Jeruzaléma!

 

Mojmír Kallus
viceprezident pro mezinárodní záležitosti
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ BODY
na listopad 2022

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 2. listopadu 2022. Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním celosvětovém modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

  1. Modlitba za Izrael

Za celostátní volby v Izraeli
Nejnovější celostátní volby se v Izraeli uskuteční 1. listopadu, den před naším plánovaným modlitebním dnem. Takže budou známé první výsledky, ale podle posledních průzkumů může znovu trvat nějakou dobu, než se zjistí, kdo skutečně vyhrál – pokud vůbec někdo! Vedoucí představitelé různých stran, které se dostanou do Knesetu, budou soupeřit o to, komu se podaří sestavit novou většinovou vládu a kdo bude sloužit jako premiér. To může trvat měsíce. Navíc se jedná o páté volby, které se v Izraeli konaly za poslední tři roky a z žádných nevzešla stabilní vláda, která by vydržela déle než rok. Nadále zůstává nezodpovězena nejdůležitější otázka, zda by se měl bývalý premiér Benjamin Netanjahu vrátit k moci, když je souzen pro údajnou zpronevěru a podvod. Dobrat se výsledku může trvat měsíce a my musíme na Izrael stále myslet v modlitbách.

Modleme se, aby z voleb vzešel premiér, který bude schopen zformovat stabilní vládu, jež povede zemi moudře a spravedlivě. Modlete se za bezpečnost a dobrou ekonomickou situaci Izraele do doby, než se zformuje nová vláda. Modlete se prosím také za to, aby nově ustanovená vláda jednala příznivě s mesiánskými věřícími a křesťany, kteří žijí a pracují v Zaslíbené zemi.

„Vybral schopné muže ze všeho Izraele a ustanovil je za představitele lidu, za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.“ (Ex 18,25)

Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha… (1Tm 2,1–3)

Za izraelsko-libanonskou námořní hraniční dohodu
Mnoho let probíhají mezi Izraelem a Libanonem velmi citlivá a obtížná jednání o vyřešení přetrvávajícího sporu o námořní hranici mezi oběma státy a konkrétně o to, kdo vlastní ekonomická práva na využívání jistých polí zemního plynu objevených podél pobřeží. Rozhovory postupovaly šnečím tempem, dokud se dočasný premiér Ja'ir Lapid nedávno nerozhodl vzdát velké části izraelského nároku a uzavřít dohodu před volbami. Kritikové náhlé dohody trvají na tom, že prozatímní vláda nemá právo rozhodovat v důležitých věcech ohledně suverénního izraelského území a že dohoda jen obohacuje nepřátelskou teroristickou milici Hizballáh, která ovládá libanonské záležitosti. Lapidův hlavní soupeř, Benjamin Netanjahu proto naznačil, že pokud by znovu získal předsednické křeslo, nepovažoval by dohodu za závaznou.

Modlete se prosím za izraelské čelné představitele, kteří se budou vypořádávat s důsledky zřejmě unáhlené námořní dohody s Libanonem. Modlete se, aby Izrael nebyl vázán špatnou dohodou a pokud to bude nezbytné, aby měl příležitost napravit její nedostatky. Modlete se, aby se Hizballáh neobohatil velkými výnosy, které ze očekávají z využití zásob zemního plynu v zahraničí a za to, aby byl zvrácen ekonomický pokles libanonské ekonomiky v zájmu obyčejných libanonských občanů, kteří jsou okrádáni a vykořisťováni touto ozbrojenou prodlouženou rukou íránského klerikálního režimu.

„Plány jsou pilnému k užitku, ale každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.“ (Př 21,5)

„Všechno ať se děje slušně a spořádaně.“ (1K 14,40)
 

  1. Modlitba za Blízký východ a další národy

Za rusko-ukrajinský konflikt
Rusko-ukrajinský konflikt se protahuje a konec není v dohledu. Objevují se početné zprávy, že Ukrajina dobyla zpět velké oblasti na východě a jihu přes rozhodnutí Kremlu tato území anektovat a odvést 300 000 nových vojáků. Hlavní ruské „vítězství“ z poslední doby bylo použití ozbrojených dronů dodaných Íránem k útokům na civilní infrastrukturu, zvláště na ukrajinské elektrárny, daleko za frontou. Jelikož se blíží zima, očekává se, že válka se zhorší pro všechny, včetně většiny Evropy, která závisí na dodávkách ruského topného oleje. A tím, že se Írán více přímo zapojuje do konfliktu, je Izrael pomalu přetahován na ukrajinskou stranu.

V modlitbách za tuto situaci si připomínejme, že Pán dokáže změnit věci rychle a modlitba je mocným prostředkem, jak otevřít cestu působení Jeho ruky mezi národy. Modlete se prosím, aby rusko-ukrajinská válka brzy skončila a aby byly na Ukrajině ušetřeny nevinné životy. Modlete se, aby bylo ruské vedení zahanbeno ve své agresivní politice a jednání vůči sousedům. Modlete se, aby povstali vůdci v Kristově Těle v Rusku i na Ukrajině, aby byli posíleni, aby Pán tuto situaci zvrátil a v srdcích lidí se probudilo mocné duchovní oživení.

„Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost, ryzímu svou ryzost osvědčuješ, s neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty lid ponížený zachraňuješ, ale povýšené nutíš sklopit oči.“ (Ž 18,26–28)

„Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo; a vztahuj svou ruku k uzdravování, čiň znamení a zázraky skrze jméno svého svatého služebníka Ježíše.“ (Sk 4,29–30)

Za protesty v Íránu
V Íránu pokračují rozsáhlé protesty v návaznosti na zabití ženy „mravnostní“ policií kvůli údajně neslušnému vzezření. Protesty si zatím vyžádaly početné oběti a zatčení. Některá média tvrdí, že už se nejedná pouze o demonstrace, ale že probíhá revoluce, která by mohla svrhnout teheránský klerikální režim. Ale ajatolláhové se moci nevzdají lehce, mnohem spíše budou zuřivě bojovat, aby si udrželi kontrolu nad zemí.

Modlete se, aby islámský revoluční systém a duch ovládající Írán padl a byl zlomen. Modlete se, aby měl západ tentokrát odvahu stát při těch, kdo touží po větší svobodě a doufají v konec radikálního režimu. Stůjme při nich v postech a modlitbě, abychom ovlivnili celý region, stejně jako kdysi prorok Daniel. A modleme se také za duchovní oživení a mocné působení Ducha Svatého mezi Íránci.

„Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.“ (D 10,13)

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“  (Tt 2,11–13)
 

  1. Modlitba za ICEJ

Za pobočky Křesťanského velvyslanectví
Minulý měsíc prožilo Křesťanské velvyslanectví úžasné chvíle během pořádání Slavnosti stánků 2022. Více než 2 000 křesťanských poutníků ze 70 národů vystoupilo do Jeruzaléma, aby chválili Pána a modlili se za své národy. Musíme děkovat Hospodinu, že všechny modlitby vyřčené před Slavností byly zodpovězeny. Během setkání byla cítit silná Boží přítomnost a svědectví poutníků potvrzují, že Pán mocně zapůsobil v mnoha srdcích a životech. Věříme, že něco zvláštního se událo také mezi našimi národy. V 18. žalmu čteme, že když Pán povstal na pomoc v bitvě králi Davidovi, král neskončil, když nepřítel začal prchat, ale pronásledoval ho až do úplného vítězství a zničení nepřátel.

Pokračujme v modlitbách za to, aby Pán vylil Ducha Svatého na naše národy. Vytrvejme v modlitbě a bojujme až do konečného vítězství nad nepřáteli v našich životech, rodinách, v naší službě a národech. Modlete se prosím obzvláště za práci našich národních poboček po celém světě – za jejich podporu Izraele, vybírání prostředků pro projekty, boj s antisemitismem, sbližování s židovskou komunitou a poučení dalších křesťanů o požehnáních, která plynou z žehnání Izraeli. Modlete se, aby toto byla velmi plodná doba pro naše národní kanceláře po celém světě.

„Budu stíhat nepřátele, dopadnu je. Nevrátím se zpět, dokud je neudolám.“ (Ž 18,38)

„Ode dnů Jana Křtitele až podnes království nebeské trpí násilí a násilníci po něm sahají.“ (Mt 11,12)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!