Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na listopad 2018

 

Drazí spolumodlitebníci,

máme velkou výsadu, že můžeme hovořit se svým Bohem a Stvořitelem. Takovou možnost bychom nikdy neměli zanedbávat, nebo ji považovat za bezpodmínečně zaručenou.

Vzpomínám si na svědectví, o které se před mnoha lety podělila duchovní s mimořádnou schopností probouzet ve velkých společenstvích prorocké vytržení a modlitby. Jednou však musela podstoupit operaci hrdla a lékař jí zakázal několik měsíců mluvit. Byla velmi zkroušená z toho, že se nemůže nahlas modlit a zpívat Pánu. Tato zkušenost jí pomohla ještě více docenit úžasnou otevřenost, se kterou musíme komunikovat přímo s Hospodinem. Vždycky pak říkala: „Chci, aby můj hlas byl slyšet v nebi.“

Nejsnazší cesta jak zmařit modlitební život je jednoduchá: stačí neotevřít ústa k modlitbě. Přesto to mnoho křesťanů dělá a nemůžeme z toho vinit ďábla. Každý máme ústa a ovládáme je jen my sami. Protože víme, že Pán touží slyšet náš hlas, musíme s Ním mluvit tak často, jak jen můžeme.
 

Bible nás také učí, že modlitba je výsadou, kterou musíme střežit a vysoce si jí cenit. Nerozumí se samo sebou, že Hospodin poslouchá všechny naše modlitby.
 

Starý zákon je plný příkladů toho, že modlitby Božího lidu nepronikly do nebe, protože ve společenství Izraelitů byl spáchán hřích. Ve druhé knize Samuelově se dočítáme o tom, jak v zemi zavládlo kruté sucho a hladomor a král David chtěl zjistit proč. Pán odpověděl, že je to kvůli Saulovi a jeho domu, který nespravedlivě zabil Gibeonce, kmen, který nebyl součástí Izraele, ale uzavřel s Izraelem pod vedením Jozua smlouvu a připojil se k němu zhruba 400 let před časem vyprávění.
Ale David hřích napravil „… a Bůh potom přijal prosby za zemi.“ (2 S 21, 14)

Pán také otevřeně sdělil Izajášovi a Jeremjášovi, že jeho hněv dosáhl bodu, kdy už kvůli vzpurnosti a modloslužebnictví Izraelitů nebude přijímat jejich modlitby. Dokonce oběma velkým prorokům zakázal, aby se za Izraelity osobně přimlouvali (viz např. Iz 1, 15; Jr 7,16 a 14,11).

Hospodin však také Jeremjáše ujistil, že znovu přijde čas, kdy opět bude naslouchat modlitbám Izraele (Jr 29, 10-14). A skutečně se máme „dotazovat na Hospodina, dokud je možno ho najít, volat ho, dokud je blízko.“ (Iz 55,6)

Stejný je i princip Nového zákona. Ježíš učil, že neochota odpouštět nám může bránit na cestě s Hospodinem (Mk 11, 25), zatímco apoštol Petr upozorňoval, že pokud nebudeme náležitě dodržovat manželský závazek, můžou takové činy zadržovat naše modlitby (1 P 3:7).

Každá modlitba, která zůstane bez odpovědi, nemusí být důsledkem hříchu ve společenství. V mnoha případech je to spíš záležitost trpělivosti a načasování a měli bychom pokračovat v modlitbách a neztrácet důvěru (L 18, 1). Občas jsme jen nepožádali pořádně, anebo se modlíme za marnou záležitost (Jk 4, 2-3).

Pokud však zůstáváme věrní v modlitbě – a máme věřící, pokorné, vděčné a kajícné srdce – Hospodin nás zcela jistě uslyší a odpoví nám v době, kterou uzná za vhodnou a v souladu se svými záměry. Neboť v Kristu jsou nám odpuštěny hříchy a k Božím zaslíbením bylo řečeno „Ano a Amen“! (2 K 1, 20). Otevřené pozvání k tomu, že se máme na Pána obracet v modlitbě, utíkat se k Němu v každé životní těžkosti, je vzácná výsada a dar, kterého si musíme pro vlastní dobro vždy vážit a využívat.


Nejbohatší požehnání z Jeruzaléma!

 

David Parsons
vicepresident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

  1. Modlitba za Izrael


Mírové snahy na Středním východě

Prezident USA Donald Trump spolu se svým týmem pro Střední východ stále slibuje předestřít plán řešení izraelsko-arabského konfliktu. Trump opakovaně prohlásil, že v záležitosti Jeruzaléma je na straně Izraele a za to očekává od premiéra Benjamina Netanjahua něco na oplátku. Někteří předpovídají, že Trumpův mírový plán bude zveřejněn v úterý 6. listopadu po průběžných volbách v USA. Francie se mezitím zavázala, že pokud Trumpova administrativa nezačne brzy jednat, přednese vlastní plán. Modlete se, aby Pán dal moudrost premiéru Netanjahuovi a dalším izraelským politikům, kteří budou zasahovat do rozhodování o těchto dosud nezveřejněných plánech.

Modlete se také, aby Pán v těchto plánech odhalil jakékoli skryté postranní záměry, které by mohly ohrozit Izrael. Modlete se i za to, aby se Izraeli podařilo ustálit vztahy s těmi několika arabskými národy, které začínají uznávat právoplatné místo Izraele v regionu.

 

  •  

„…zjevil se těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“ (L 1, 79)
 

Napětí na hranici s Gazou

Sedm měsíců se na hranici s Gazou odehrávají každotýdenní násilné protesty a konflikty s Palestinci doplněné útoky na Izrael pomocí raket a zápalných draků. Izraelská vláda a armáda diskutovaly o tom, jak odpovídat na neustálé útoky, které se blíží otevřené válce a zároveň jak řešit vážnou humanitární krizi, ke které se v Gaze schyluje. Zdá se, že palestinská vláda a Írán se spolu s dalšími státy snaží kvůli vlastnímu prospěchu rozpoutat válku mezi Izraelem a Hamásem. Modleme se za klid a mír na hranici s Gazou, aby nevzrostlo násilí, a aby mezinárodní společenství našlo efektivní cesty, jak se vypořádat s narůstajícími humanitárními potřebami Gazy, aniž by při tom ohrozilo Izrael.

 

 „Ty, Jákobe, můj služebníku, neboj se, je výrok Hospodinův, neděs se, Izraeli. Hle, já tě zachráním, i když jsi daleko, i tvé potomky, ze země zajetí. Jákob se vrátí a bude žít v míru, bezstarostně, a nikdo jej nevyděsí.“ (Jr 30, 10)
 

„Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho.“ (Mk 4, 39)
 

  1. Modlitba za národy

    Nové výzvy pro Izrael vůči OSN

 

Status palestinských správních orgánů v OSN se nedávno znepokojujícím způsobem pozvedl, když byly jmenovány vedoucími takzvaného G77 nezúčastněných národů, které ve většině fór OSN disponuje majoritou hlasů. Tento krok umožní palestinské vládě hrát významnější roli v prosazování antiizraelské a protimírové agendy v mezinárodním společenství. Zároveň s tím některé z evropských nejsilnějších zemí stále pomáhají Íránu vyhnout se sankcím, které uvalily USA ve snaze zastavit jaderný program, který Teherán vyvíjí navzdory dohodám. V listopadu začne platit nový soubor sankcí, které mohou vážně ovlivnit íránskou ekonomiku. Modlete se proto za to, aby více světových vůdců našlo odvahu a morální sílu postavit se v OSN za Izrael, a aby se EU a další silné národy konečně rozhodly čelit íránské snaze vydírat Izrael pomocí jaderných zbraní.

„…ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli…“ (Ž 61, 4)

„Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6, 12)


 

Volby v USA

Na začátku listopadu se v USA konají průběžné volby, které by mohly mít dalekosáhlé a trvalé důsledky v celosvětovém měřítku, hlavně pro Izrael. Analytici odhadují, že současné politické rozdělení, které sužuje Ameriku, by se mohlo ještě zhoršit a že prezident Donald Trump by mohl čelit napadání a vyšetřování ze strany Kongresu ovládaného Demokratickou stranou. Něco takového by bránilo Americe kladně ovlivňovat globální události a pomoci udržovat klid na Středním východě. Modlete se, aby volby v USA dopadly dobře z hlediska nebeské perspektivy, v souladu s Božími současnými plány a záměry s Amerikou, Izraelem a vlastně s celým světem.

 

 „…pronárodům dává vzrůst i zánik, rozprostírá pronárody i odvádí je.“ (Jb 12, 23)

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1 Tm 2, 1-2)


 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví
     

Konference duchovních o budoucnosti

V lednu 2019 bude Křesťanské velvyslanectví pořádat výroční Konferenci o budoucnosti pro duchovní a vedoucí společenství z celého světa. Modlete se za plánování a rozhodnutí, která musíme udělat v souvislosti se shromážděním. Modlete se i za to, aby Pán k účasti na setkání pobídl nejvhodnější duchovní.


„Přiveďte ze svých kmenů moudré, rozumné a zkušené muže a já je učiním vašimi náčelníky.“ (Dt1, 13)

„Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.“
(Sk 20, 28)

 

Hlavní budova Křesťanského velvyslanectví

Nepřestávejte se prosím modlit za rozhodnutí týkající se jeruzalémské hlavní budovy Křesťanského velvyslanectví. Více než rok jednáme s vládou Pobřeží slonoviny o koupi její budovy. Spojme se v modlitbách a prosme Pána, aby nám odpověděl a dal nám budovu a majetek, abychom mohli šířit Boží království.


„Můj lid bude sídlit na nivách pokoje, v bezpečných příbytcích, v klidných místech odpočinku…“ (Iz 32, 18)

„…v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ (Ef 2, 22)

 

 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!